Algemene Voorwaarden Diervoederindustrie

 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door een producent van of handelaar in diervoeders, premixen en kalvermelk, lid van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie te Rotterdam, hierna "het lid" genoemd. Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van het lid en door derden die door het lid zijn ingeschakeld.

2. Indien het lid door omstandigheden buiten zijn wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor het lid. Het lid is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst.

3. a. Indien een contractspartij bezwaar heeft tegen de wijze, waarop de overeenkomst door het lid is uitgevoerd, moet die contractspartij onmiddellijk daarvan bij de levering van het product of na het verlenen van de dienst of bij de oplevering aan het lid schriftelijk mededeling doen.

b. Indien de gebreken pas later aan het licht komen, moeten de bezwaren binnen 7 dagen daarna schriftelijk aan het lid worden medegedeeld.

c. Indien niet tijdig de bezwaren schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat het lid naar behoren heeft gepresteerd.

4. Het lid behoudt zich de eigendom van door haar geleverde goederen voor. Indien een factuur van het lid terzake van geleverde goederen of verrichte diensten niet tijdig wordt betaald of het lid op zijn wederpartij een vordering heeft wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst, heeft het lid de bevoegdheid het door hem geleverde als zijn eigendom terug te vragen.

5. Mocht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst met het lid schade ontstaan, dan geldt het volgende:

a. Indien de schade is veroorzaakt door enig product, dat bij het lid geen enkele bewerking heeft ondergaan, of die het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is het lid voor die schade niet aansprakelijk.

b. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkige bewerking of vervaardiging van een product door het lid dan wel door een gebrekkig verrichte dienst of een onjuist advies, is de aansprakelijkheid van het lid beperkt tot het terzake in rekening gebrachte bedrag, echter met een maximum van € 45.000,-- (vijfenveertigduizend Euro).

c. Onder gevolgschade wordt schade verstaan, die het onmiddellijk en uitsluitend gevolg is van een gebruik van het product overeenkomstig zijn aard en bestemming. Gevolgschade wordt geacht begrepen te zijn in de onder b van dit artikel bedoelde schade.

d. De gezamenlijke aanspraken van meerdere contractspartijen wegens schade als onder b van dit artikel bedoeld, voortvloeiend uit eenzelfde oorzaak, zijn beperkt tot een maximum van vijfmaal € 45.000,-- (vijfenveertigduizend Euro), naar rato van ieders individuele aanspraak met toepassing van het onder b bepaalde te verdelen.

6. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van het lid terzake van gebreken in afgeleverde goederen of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering.

7. Inkoopvoorwaarden van contractspartijen worden door het lid niet aanvaard, noch geheel noch gedeeltelijk.

8. Op alle overeenkomsten met het lid is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de plaats van de hoofdvestiging van het lid is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

KvK te Rotterdam; nr. 24300214

  • Wat zijn cookies?

    Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen.

    Cookies


    Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. De functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en met de analytische cookies zijn wij in staat de websitebezoeken te meten. De cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert.

    Wilt u meer informatie over cookies? Kijk eens op de website van Consumentenbond NL
  • Deze melding verbergen